Przejdź do treści

Projekt „Perspektywa dla rodziny”

Projekt „Perspektywa dla rodziny” jest realizowany przez Fundację PromoEgo.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

Warunki udziału w projekcie:

 • zamieszkiwanie na terenie gmin wiejskich: Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo w powiecie nidzickim;
 • bycie członkiem rodziny potrzebującej wsparcia m.in. w pokonywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, wynikających z bezradności, złego stanu zdrowia, niepełnosprawności, ograniczonego dostępu do placówek wsparcia społecznego, ograniczonych możliwości zarobkowania.

Kryterium punktowe:

 1. korzystanie z pomocy społecznej – 1 pkt;
 2. wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki – 1 pkt za każdą dodatkową przesłankę, ale nie więcej niż 3 pkt;
 3. niepełnosprawność członka rodziny – 1 pkt;
 4. znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności., niepełnosprawność sprzężona oraz zaburzenia psychiczne, w tym niepełnosprawność intelektualna i całościowe zaburzenia rozwojowe – 1 pkt;
 5. korzystanie z PO PŻ – 1 pkt;
 6. rodzina niepełna – 1 pkt;
 7. rodzina wielodzietna – 1 pkt;
 8. pisemne referencje Wnioskodawcy lub podmiotu współpracującego tj. Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy, uwzględniające: sytuację materialną rodziny, motywację do udziału w projekcie, adekwatność przewidzianych form wsparcia do sytuacji rodziny, doświadczenie w pracy z rodziną podczas wcześniejszej działalności – 1 pkt;
 9. diagnoza specjalisty, w tym psychologiczna/pedagogiczna stwierdzająca wskazania do wsparcia rodziny – 1 pkt.

Rekrutacja zakończona!

Dofinansowanie projektu z UE: 357 700,97 zł

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin projektu dostępny jest po kliknięciu w link: REGULAMIN


Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod adresem: poczta@fundacjapromoego.pl lub pod nr tel. 606 787 998.

EFSI projekty unijne
Copyright ©2023 Edugika Centrum Szkoleniowe. All rights reserved. Powered by WordPress & Designed by Neve Themes. Skip to content